Jdi na obsah Jdi na menu
  • Statut města byl Chropyni udělen roku 1970.
 • Město Chropyně leží v oblasti střední Hané 10 km severně od Kroměříže, 14 km jihozápadně od Přerova a 6 km severovýchodně od Kojetína.
 • Chropyně patří do Zlínského kraje, okresu Kroměříž.
 • V roce 2002 mělo město 5442 obyvatel.
 • Rozloha katastru obce činí 1904 ha.
 • Součástí města je obec Plešovec.
 • V Chropyni působí mateřská škola, základní škola (1. - 9. ročník) a městská knihovna.
 • Ve městě jsou zdravotnická zařízení, hasičský sbor a služebna Policie ČR.
 • PSČ chropyňské pošty je 768 11.
 • Spojení Chropyně s okolím zajišťují vlak (trať č. 300 Brno - Přerov) a autobusové linky. V Chropyni se setkávají silnice II. a III. třídy.
 • Díky výskytu vzácných druhů fauny a flóry byl Zámecký rybník vyhlášen přírodní rezervací.
 • V okolí města naleznete nejen úrodná pole, rybníky, ale i četná společenství luk, mokřadů a lužních lesů u ramen řeky Bečvy.

Historie

Území dnešního města Chropyně bylo osídleno již dávno v minulosti. Prvním hmatatelným důkazem jinak nejistých počátků osídlení jsou archeologické nálezy z období kolem roku 1000 n. l.

První ověřená zpráva o osídlení Chropyně pochází z roku 1261, kdy osadu daroval Smil ze Střílek novému klášteru ve Vizovicích.

V období husitských válek Chropyni tvořila osada a pravděpodobně tvrz. Tehdy se dostala do zástavy kroměřížský měšťan Petřík s ženou Dorotou.

Počátkem 16. století Chropyni získali páni z Ludanic. Starší z Ludaniců, Hynek, poddané zatěžoval neúměrnými robotami, jeho syn Jan byl prý pánem mírnějším. Ludanicové Chropyni učinili centrem svého nevelkého panství a kraj hospodářsky zvelebili zejména zakládáním rybníků. Do dnešních dní se dochoval pouze rybník „Starý pod tvrzí“, to je dnešní Zámecký rybník. Roku 1535 byla ves Chropyně zásluhou Ludaniců povýšena králem Ferdinandem I. na městečko. Do znaku získalo vydru držící v tlamě ulovenou štiku.

Jan z Ludanic prodal panství roku 1567 Vratislavovi z Pernštějna, který vzápětí Chropyni směnil s Hanušem Haugvicem z Biskupic za Litomyšl.

Haugvic se chropyňskou tvrz rozhodl přebudovat na hrad. Později své rozhodnutí změnil a kolem roku 1580 vybudoval v Chropyni zámek.

Po Hanušově smrti chropyňské panství dědicové prodali roku 1581 Janu Purkartovi Černickému z Kácova a na Lysicích, který je roku 1585 odkázal synovci Janu z Boskovic. Od něj Chropyni získal Jindřich Slavata a roku 1595 ji prodal Pražmovi z Bílkova. Od jeho dědiců chropyňské panství roku 1615 zakoupil kardinál František Ditrichštejn a připojil je k ostatnímu majetku olomouckého biskupství.

Po roce 1615 byl zámek výrazně přestavěn. Během třicetileté války byly zámek, městečko i okolní kraj silně poničeny požáry a drancováním.

V letech 1701 – 03 byl zámek přebudován do současné podoby dle plánů Giovanni Pietro Tencally.

Průmyslová revoluce navždy změnila ráz obce. Roku 1868 byl vybudován velký cukrovar a roku 1869 se Chropyně ocitla na nově vybudované trati Brno – Přerov Severní dráhy císaře Ferdinanda.

Z 19. století si dodnes uchovalo charakteristický vzhled náměstí s podélně řazenými domy s půdním polopatrem. Podobný ráz mají i domky v ulicích staré Chropyně.

Na počátku 20. století byla upravena plocha dna zaniklého velkého rybníka Hejtman, jež se nacházel mezi Chropyní a obcí Záříčí. Soustava kanálů umožňovala dle potřeby zavlažovat nebo odvodňovat komplex luk, které se hospodářsky využívaly. Velká část tohoto systému je však dnes ve špatném stavu.

Roku 1949 byl původní cukrovar přebudován na závod zabývající se zpracováním plastických hmot. Původně pobočný závod Plastimatu Liberec se záhy rozrostl a stal se samostatným podnikem Technoplast.

Výstavba nového průmyslového komplexu měla obrovský vliv na celkový charakter obce. Sociální skladba obyvatelstva, která odpovídala sezónní práci v cukrovaru a v zemědělství, byla změněna díky nově příchozím pracovníkům továrny. V době největšího rozmachu Technoplast zaměstnával několik tisíc osob. Pracující jednak za prací dojížděli, jednak se usazovali přímo v Chropyni. To znamenalo další růst obce. V 50. – 80. letech 20. století bylo vybudováno sídliště, které je tvořeno více i méně architektonicky zdařilými bloky bytových domů. Ačkoliv jeho výstavba přispěla rozvoji a růstu Chropyně, původnímu rázovitému vzhledu obce spíše uškodila.

Roku 1950 byly na dně bývalého rybníka Hejtman zbudovány lázně, které využívaly místního sirnato – jodového pramene k léčbě nemocí pohybového ústrojí a vysokého krevního tlaku. Bohužel, budova lázní byla těžce poškozena za povodní roku 1997 a musela být stržena. Lázeňský pramen tak dodnes čeká na své využití.

V 70. letech 20. století byla v blízkosti lázní obnovena část bývalého obřího rybníka Hejtman, o kterém již byla zmínka.

Rozvoj průmyslového komplexu a s ním spojený růst počtu obyvatel přispěl k tomu, že byla Chropyně roku 1970 prohlášena městem.

V 70. letech 20. století byl kompletně zrekonstruován zámek, který byl v dezolátním stavu. Stavba byla totiž do té doby využívána jako skladiště zemědělských produktů, byly zde umístěny obecní byty a školní jídelna.

Současnost

Nové společenské poměry po roce 1989 se v Chropyni projevily zejména rozmachem soukromého podnikání. Výrazně se zlepšil vzhled města. Chropyně se navíc dočkala generální opravy hlavních tahů, na kterých nový živičný povrch nahradil dlažbu, která byla v dezolátním stavu přes četné provizorní opravy již po mnoho let.

Změna ekonomické situace přinesla také velké změny v největším průmyslovém závodě v městě - Technoplastu. Během 90. let se několikrát měnil název a status podniku. Navíc se neustále omezovala výroba a snižoval počet zaměstrnanců. V současnosti je již název "Technoplast" minulostí. Továrna je pracovištěm ALIACHEM a.s., odštěpného závodu FATRA Napajedla. V průmyslovém areálu sídlí i další firmy - Chropyňská strojírna, Kalttech a Hanhart.

Velká povodeň v červenci roku 1997 se Chropyni nevyhnula. Ve městě samotném neměla tak rozsáhlý charakter, protože podstatná část města díky charakteru terénu zůstala nezaplavena. Voda se dostala do lokality Podlesí, Hejtman a Drahy. K demolicím se ve městě muselo přistoupit jen ojediněle, bohužel, jedním z mála objektů, na něž byl vydán demoliční výměr, byly místní lázně. Naopak v místní části Plešovec a v sousední obci záříčí si povodně vybraly krutou daň na majetku občanů. Řada budov musela být v těchto obcích demolována.

V současnosti probíhá v Chropyni obnova vnitrobloků na sídlišti. Staví se rodinné domy v rámci individuální bytové výstavby v lokalitách Smutník, Podlesí a Nádražní ul. Na Moravské ulici se buduje dům s tzv. startovacími byty.

Nahoru